Privacy verklaring

Voor een goede uitvoering van onze diensten is het noodzakelijk dat ik als Praktijk Wiersma-Arts persoonsgegevens verwerk. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik houd aantekeningen over uw gezondheidstoestand bij en gegevens over de voortgang van het behandelproces. 
 
Eventueel worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 
 
Met het accepteren van deze privacyverklaring geeft u Praktijk Wiersma-Arts toestemming om gegevens over u te verwerken. De gegevens welke worden geregistreerd worden door de cliënt verstrekt aan Praktijk Wiersma-Arts. De gegeven toestemming geldt onder deze voorwaarden: 
 
• De toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Praktijk Wiersma-Arts u opnieuw om toestemming.
• De cliënt is zich ervan bewust dat het niet geven van toestemming invloed kan hebben op de behandeling van Praktijk Wiersma-Arts
• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het Praktijk Wiersma-Arts deze niet registreren dan wel verwijderen. 
• De cliënt mag de toestemming op elk moment intrekken. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik: 
 
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en informatie betreffende uw gezondheid
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Wiersma-Arts verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobiele nummer
• E-mailadres
 
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Wiersma-Arts verwerkt ook gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over uw gezondheid. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming. Om u hierover nader te informeren maak ik gebruik van een toestemmingsformulier. 
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen ik om toestemming van hun ouders of voogd.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Wiersma-Arts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten
• Het goed kunnen uitoefenen van mijn diensten
• Monitoren van de voortgang van het behandelproces
• Het kunnen geven van informatie, advies en voorlichting aangaande het behandelproces
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Het afhandelen van uw betaling
• Het completeren van de benodigde gegevens op uw kwitantie
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Wiersma-Arts zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist dat deze gegevens 20 jaar bewaard worden.
 
Delen met anderen
Praktijk Wiersma-Arts deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Wiersma-Arts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In zeer uitzonderlijke voorvallen zal Praktijk Wiersma-Arts uw gegevens overdragen aan een waarnemend collega therapeut om zo aan de wettelijke bewaarplicht van 15 jaar te kunnen blijven voldoen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Wiersma-Arts gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website: praktijk-wiersma-arts.nl wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Persoonsgegevens via website
Op de website: praktijk-wiersma-arts.nl is het mogelijk een contactformulier te gebruiken. De vrijwillig verstrekte persoonsgegevens welke hier worden geregistreerd zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heb ik nodig om u van de gevraagde informatie te kunnen voorzien. Deze gegevens worden tevens verwerkt door de website provider of -host. Praktijk Wiersma-Arts is bij aanvang van de website: praktijk-wiersma-arts.nl akkoord gegaan met de Algemeen Voorwaarden van de provider. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen. Praktijk Wiersma-Arts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
Beveiliging
Praktijk Wiersma-Arts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.